OCENA POZIOMU UMIEJĘTNOŚCI DZIECI:

  • Funkcjonalna Diagnoza Testem PEP-R

Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) przedstawia rozwojową koncepcję oceny dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami rozwoju. Wyniki, które uzyskujemy w tym teście, wykorzystywane są do tworzenia Indywidualnych Programów Terapeutyczno- Edukacyjnych.

Test przeznaczony jest głównie dla dzieci w wieku od sześciu miesięcy do siedmiu lat. W przypadku gdy dziecko jest starsze, a nie ma jeszcze 12 lat, PEP-R może dostarczyć przydatnych informacji w sytuacji, gdy niektóre funkcje rozwojowe dziecka są poniżej poziomu pierwszej klasy.

Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) pozwala uzyskać informacje na temat rozwoju następujących umiejętności:

– naśladowanie

– percepcja

– motoryka mała i duża

– koordynacja wzrokowo- ruchowa

– czynności poznawcze

– komunikacja

– mowa czynna.

Test PEP-R daje również możliwość określenia stopnia zaburzeń zachowania w relacjach międzyludzkich, w zabawie, w sposobie reagowania na bodźce zewnętrzne oraz stopnia zaburzeń rozwoju mowy.

  • VB- MAPP

Program do Oceny umiejętności językowych i społecznych dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju VB- MAPP, Dr Mark Sundberg (VB- MAPP, Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program).

VB- MAPP jest narzędziem przeznaczonym do pracy z dziećmi z autyzmem, ale zgodnie z zaleceniami autora, może być także wykorzystywany w ocenie funkcjonowania dzieci z opóźnieniem mowy. Narzędzie to ma solidną podstawę teoretyczną i empiryczną, opiera się na doświadczeniu i wieloletniej praktyce terapeutycznej. Struktura VB- MAPP pozwala na zastosowanie wyników do opracowania szczegółowego programu terapeutycznego, który będzie odpowiadał na potrzeby i możliwości badanego dziecka.

W badaniu wykorzystujemy następujące narzędzia:

– VB- MAPP- Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju

– VB- MAPP- Ocena barier

– VB- MAPP- Ocena gotowości do zmiany